USLOVI KUPOVINE

 

Uslovi kupovine propisuju pravila kupovine na NOUGATINE online prodavnici (nougatine.rs). Uslovi se odnose na: Osnovno obeležje proizvoda, podatke o prodavcu (trgovcu), izjavu o PDV-u, Podatke o ceni, Podatke o načinu plaćanja, Podatke o načinu i roku isporuke i načinu vraćanja proizvoda, Prenos rizika, Saobraznost i odgovornost za saobraznost, Postupak reklamacije, Uslove za ostvarivanje prava odustanka od ugovora, Zaštiti podataka o ličnosti, Zaštitu poverljivih podataka o transakciji, Mirno rešavanje eventualnog spora.

 

OSNOVNA OBELEŽJA PROIZVODA

 

Svi proizvodi koji se nalaze na nougatine.rs su na raspolaganju potrošačima i mogu obaviti njihovu kupovinu. Prikaz svih proizvoda sadrži fotografiju, opis proizvoda ispod fotografije, podatak o veličini pakovanja, informaciju o osnovnoj nameni proizvode, aktivne supstance  u proizvodu i način upotrebe.

 

PODACI O PRODAVCU

 

     • Naziv: Solimar doo Beograd
     • Adresa: Primorska 9, 11 000 Beograd
     • Identifikacioni podaci: MB: 21092134, PIB: 108911719
     • Kontakt telefon: 069- 500-99-99
     • Online prodavnica: NOUGATINE Srbija
     • Web adresa prodavnice: https://nougatine.rs
     • Šifra i opis delatnosti: 4645 - Trgovina parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima

 

IZJAVA O PDV-U

 

Prodavac nije u sistemu PDV-a. Cene prikazane u na nougatine.rs su finalne cene koje potrošač plaća prilikom kupovine.

 

PODACI O CENI

 

Cena svih proizvoda su iskazane kao konačne cene koje potrošač plaća.

Troškovi transporta i isporuke robe na teritoriji Srbije su obračunati po cenovniku kurirske službe JP Pošta Srbije i iznose 350,00 dinara po pošiljci.

Ukoliko je potrošač registrovan u prodavnici nougatine.rs troškove isporuke u 100% iznosu snosi prodavac. 

 

IZJAVA O KONVERZIJI

 

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

 

NAČINI PLAĆANJA

 

Roba može biti plaćena (1) platnom karticom, (2) preko fakture ili (3) gotovinom kuriru prilikom isporuke proizvoda na naznačenu adresu.

 

Trgovac će potrošaču koji robu plati platnom karticom predočiti/dostaviti Potvrdu o plaćanju sa sledećim elementima: 

     1. Jasno i nedvosmisleno prikazati informaciju o ishodu plaćanja i implikaciji na stanje računa platne kartice (uspešno – račun platne kartice zadužen ili neuspešno – račun platne kartice nije zadužen),
     2. Podatke o potrošaču: ime i prezime potrošača, email potrošača, adresa potrošača i adresa za dostavu robe/usluga,
     3. Podatke o narudžbini: spisak, jediničnu cenu bez uračunatih troškova dostave, količinu, porez i ukupnu cenu naručene robe, JIB narudžbine dodeljen od strane Trgovca,
     4. Podatke o prodavcu: naziv, PIB, adresa 
     5. Podatke o transakciji: datum i vreme transakcije kao i parametre dodeljene od strane Banke.

 

Ukoliko potrošač plaća robu preko fakture on će dobiti na meil fakturu sa jasno iskazanim podacima o narudžbini: 

 

- spisak poručenih proizvoda, 

- jedinična cena svakog poručenog proizvoda, 

- količina poručenih proizvoda, 

- ukupna cena poručenih proizvoda, 

- jedinstveni ID narudžbine dodeljen od strane Prodavca.

 

Nakon uplate kompletnog iznosa roba će biti isporučena kupcu.

 

Robu je moguće platiti i kuriru prilikom isporuke proizvoda. Ovaj način plaćanja podrazumva da se prilikom preuzimanja pošiljke plati porudžbina isključivo gotovinom na ruke kuriru naše partnerske kurirske službe Post express.

 

NAČIN, ROK ISPORUKE I VRAĆANJE PROIZVODA

 

Prodavac je u obavezi da o isporučenoj robi obezbedi jasan i pouzdan dokaz da je roba preuzeta od strane potrošača, odnosno ovlašćene osobe. 

Kao dokaz isporučene robe koristiće se dostavnica koja ima sledeće obavezne elemente:

Podatke o Korisniku:

       • ime i prezime potrošača odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/ulsuge
       • adresa,
       • broj i vid identifikacionog dokumenta potrošača odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/usluge,
       • potpis potrošača odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/usluge.

Podatke o narudžbini: 

       • spisak poručenih proizvoda, 
       • jedinična cena svakog poručenog proizvoda, 
       • količina poručenih proizvoda, 
       • ukupna cena poručenih proizvoda, 
       • jedinstveni ID narudžbine dodeljen od strane Prodavca.

Podatke o Prodavcu: 

     • naziv, 
     • PIB,
     • matični broj,
     • adresa Prodavca.

Podatke o transakciji: 

     • datum/vreme transakcije
     • parametri dodeljeni od strane Banke.
     • Datum isporuke.

Prodavac će dostavljati kupljenu robu preko Post exspress-a, kurirske službe JP Pošte Srbije.

Potrošač je obavezan da snosi direktne troškove vraćanja robe na adresu sedišta trgovca – prodavca.

Prodavac je obavezan da bez odlaganja obavesti potrošača u slučaju da isporuka ugovorene robe nije moguća.

Ako prodavac ne isporuči robu u ugovorenom roku, ugovor se raskida po samom zakonu, osim ako potrošač ostavi naknadni rok za ispunjenje ugovora.

Ako trgovac ni u naknadnom roku ne isporuči robu, ugovor se raskida po samom zakonu.

U slučaju raskida ugovora, prodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana raskida ugovora, vrati potrošaču sav plaćeni iznos po osnovu ugovora.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, trgovac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Roba se vraća isključivo na način kako je dostavljena potrošaču. 

 

IZJAVA O POVRAĆAJU SREDSTAVA

 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, trgovac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Roba se vraća isključivo na način kako je dostavljena potrošaču. 

 

PRELAZAK RIZIKA

 

Rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda do trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi prodavac.

Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe posle trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi potrošač.

Ako je potrošač raskinuo ugovor ili tražio zamenu robe iz razloga što roba koja mu je predata nije saobrazna ugovoru, rizik iz stava 1. i 2. ne prelazi na potrošača.

Ako predaja robe nije izvršena iz razloga što potrošač ili treće lice koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, bez osnovanog razloga odbija da primi robu ili svojim ponašanjem sprečava isporuku, rizik iz stava 1. i 2.  prelazi na potrošača istekom roka za isporuku, odnosno u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora ako rok isporuke nije ugovoren.

 

SAOBRAZNOST I ODGOVORNOST ZA SAOBRAZNOST

 

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora.

Prodavac – trgovac je odgovoran za nesaobraznost isporučene robe u slučajevima propisanim članom 51. Zakona o zaštiti potrošača

 

POSTUPAK REKLAMACIJE

 

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52 i 81. Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Potrošač može da izjavi reklamaciju pisanim putem neposredno na adresu prodavca - Solimar doo, Primorska 9, 11000 Beograd, sa napomenom "reklamacija" ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu: nougatine@wsb.rs

Potrošač može da izjavi reklamaciju i na broj telefona: 069/500-99-99.

Potrošač je dužan da uz izjavu o reklamaciji dostavi dokaz o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. 

Prodavac i potrošač mogu saglasno da donesu odluku, predlog i rok za rešavanje reklamaciji u kom slučaju je prodavac dužan da se istog drži.  

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, zatražiće od potrošača saglasnost za produženje roka za rešavanje reklamacije, nakon čega će o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestiti potrošača i navesti rok u kome će je rešiti. 

Produženje roka za rešavanje reklamacije se može odrediti samo jednom. 

Prodavac odgovara za saobraznost robe, a potrošač ima pravo na zahtev za otklanjanje nesaobraznosti shodno odredbama člana 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.

 

USLOVI, VREMENSKI ROK I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

 

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana kao i od ugovora zaključenih izvan poslovnih prostorija odnosno mesta sedišta trgovca, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova propisanih odredbom člana 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). 

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom i to popunjavanjem obrasca koji mu se dostavlja zajedno sa pošiljkom robe (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Potrošač je dužan da uz obrazac za odustanak dostavi dokaz o kupivini (kopija računa, slip i sl.).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana. 

Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Protekom roka iz člana 8. ovog Ugovora prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

 

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

 

Svi podaci o ličnosti potrebni za realizaciju Ugovora na daljinu zaključenog preko organics.rs će biti korišćeni isključivo prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. 

Svaki potrošač – fizičko lice – korisnik – je dužan da pre naručivanja i kupovine robe da posebnu saglasnost za obradu podataka o ličnosti za potrebu realizacije ugovora na daljinu. 

Svi potrošači su dužni da se upoznaju sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti drugih pružaoca usluga na koje mogu da budu upućeni korišćenjem opcija za plaćanje i dostavu ponuđenih preko nougatine.rs

 

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti Vaše privatne informacije. 

Nećemo predati Vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom. 

Nećemo vam nikada slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili, sem u slučaju veoma važnih obaveštenja o promenama. 
Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate e-mailove sa našeg sajta.

 

MIRNO REŠAVANJE SPOROVA

 

Prodavac će dostavljati kupljenu robu preko Post expresa kurirske službe JP Pošta Srbije.

Potrošač je obavezan da snosi direktne troškove vraćanja robe na adresu sedišta trgovca – prodavca. 

Ukoliko potrošač smatra da je neko njegovo pravo povređeno može da se obrati slanjem mail na adresu nougatine@wsb.rs i da omogući rok od 3 radna dana za odgovor. 

Potrošač može predmetni zahtev da prosledi pisanim putem direktnoo na adresu prodavca - Solimar doo, Primorska 9, 11 000 Beograd, sa napomenom "Zaštita prava”.

Potrošač može predmetni zahtev uputiti i preko telefona 069/500-99-99.

Nougatine Srbija © 2024. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.